Běžné platební podmínky

Objednatel uhradí na základě zálohových faktur a konečné faktury:

 Vladeko, spol. s.r.o Tchovice

Radek Herold - HEROLD , Čáslvská 229 , Kutná Hora

Objednatel uhradí na základě zálohových faktur a konečné faktury:

faktura: 100% celkové ceny za materiál - splatná v hotovosti v den dodání materiálu. Cena montáže se platí montážní firmě v hotovosti po montáži.U objednávek zahradních domků a objednávce nad 100 tis. Kč může být požadována záloha 50%
z ceny objednávky.

Na vyžádání lze platit na základě zálohové faktury předem. Zboží bude expedováno po zaplacení zboží. Obce, mateřské a základní školy zřizované obcí můžou platit na fakturu se splatností do 14 dnů po montáži. Pokud chcete platit převodem, tak to prosím uveďte do poznámky v objednávce.

Platební podmínky se mohou lišit dle objednaného zboží. Podmínky platí pro nákup standardního zboží. Individuální platební podmínky dle dohody. Přesné platební podmínky Vám sdělíme e-mailem při potvrzení a zkontrolování Vaší objednávky.

Možnosti platby: převodem, na fakturu, hotově, na dobírku.

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky

Alena Králová, Neškaredice 47, Kutná Hora, IČO 88730689 je obchodní zástupce firmy VLADEKO spol. s.r.o jen Prodávající. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícím na straně jedné a objednavatelem (zákazníkem) na straně druhé.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
Každá objednávka je považována za závaznou.
V případě objednání montáže výrobku objednavatel musí mít před montáží dřevostavby platné všechny doklady k provedení stavby. Objednavatel se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí prodejce. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se objednavatel uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.

Platební podmínky a ceny

Nový ceník nahrazuje a ruší všechny předešlé ceníky. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně  sjednat slevy. Platbu za objednané zboží je možno realizovat převodem dle smluvních podmínek v objednávkovém listě.

Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráce.

Výběr a objednávání zboží

Objednávky přijímá prodávající písemnou formou (poštou, e-mail nebo prostřednictvím internetového obchodu). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Objednavatelem je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, adresa montáže, fakturační údaje atd.). Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka objednavatele je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Celková cena objednávky včetně daně z přidané hodnoty je zobrazena v řádku Cena celkem.

Dále uživatel vyplní identifikační údaje, kterými jsou:

  • Jméno a příjmení
  • Ulice a číslo popisné
  • Město
  • Poštovní směrovací číslo (PSČ)
  • Mobilní telefon (Pevná linka)
  • Kontaktní e-mailová adresa

 

Pro úspěšné zadání musí objednávající souhlasit s těmito dodacími podmínkami. Souhlas je vysloven zaškrtnutím políčka Souhlasím s dodacími a obchodními podmínkami.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu zadavatele.
Zákazník se Souhlasem s dodacími a obchodními podmínkami dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely vyřízení objednávky. Tento souhlas má právo zákazník v budoucnu kdykoliv písemně odvolat.

Doprava zboží

Doprava je sjednávána s objednavatelem dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje prodávající dopravu k objednavateli těmito způsoby: - vlastní doprava nebo smluvní přepravci (Top Trans, PPL, DHL, Česká pošta, atd.). Přesný termín dodání nebo montáže je objednavateli předem oznámen.

Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá od objednání a zaplacení zálohy. V případě objednání i nátěrů nebo impregnace dřevostavby se může termín dodání prodloužit.

Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od závazné objednávky objednatelem je prodávající oprávněn účtovat objednateli na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou, dopravou a montáží smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

Vady, zboží, záruka

Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se raklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.

Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. montáž zahradního domku),

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (např. úprava zahradních domků na přání zákazníka, nátěr dřevostaveb, zahradní domek s montáží),

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu odkud bylo zákazníkovi zboží zasláno spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel.

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat
kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 01.05.2012 .


Potřebujete poradit?

Rádi Vám pomůžeme a poradíme. Kontaktujte nás na telefoním čísle
+420 775 548 848

Hledat

Newsletter

Pokud není uvedeno jinak, tak jsou všechny ceny včetně DPH.
Haxo.cz - tvorba internetových stránek